ข้อกำหนดและเงื่อนไงในการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.gorradesign.com ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท กอร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปในนี้จะเรียกว่า “บริษัท” โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการหลากหลายประเภทแก่ สมาชิก ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
บริษัท เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การใช้เว็บไซต์ และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ของท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
อนึ่ง ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” จะหมายความถึง บริษัท จำกัด และ/หรือเว็บไซต์ และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึง สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

1. การตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และซึ่งอาจมีการแก้ไข หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏนี้หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวแล้วด้วยหากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที
ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบสมาชิกของท่านด้วย Facebook ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์แนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรใช้บริการโดยมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ หากท่านมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวไปใช้การใดๆ ท่านยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับท่านตามกฎหมาย ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสของท่าน แม้ท่านจะมิได้เป็นผู้ดำเนินการเอง

2. ทรัพย์สินทางปัญญา
2.1 เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
บริษัท กอร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใด กระทำการใดๆเกี่ยวกับ ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า และส่วนประกอบอื่นๆนั้นๆอันเป็นการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อย่างเด็ดขาด
2.2 การจำกัดการใช้งาน
ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ เราจัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

3. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา
3.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน
บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:
(ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล (ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข (ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้
3.2 การยกเว้นความรับผิด
เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:
(ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
(ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
(ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
(ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว
3.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง
ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

4. กฎหมายที่ใช้บังคับ
สาระและประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามและการตีความเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหลายเหล่านี้นั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ ของประเทศไทย

5. การยุติข้อพิพาท
ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์  ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจา โดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาททางศาล

6. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม เรามิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าเราให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นอีกจำนวนมากดังกล่าวนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ในเครื่องอื่นๆ และเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษา หรือจำหน่ายสินค้า และให้บริการอื่น ซึ่งดำเนินการโดยบุคคล/บริษัทที่สามการแสดงลิงค์เพื่อการเชื่อมต่อนี้ไม่ได้หมายความว่า เรารับรอง หรือยอมรับในความรับผิดชอบใดสำหรับเนื้อหา การใช้ หรือสินค้า และบริการที่มีในเว็บไซต์ร่วมที่เชื่อมต่อไปดังกล่าวนั้นโดยการที่ท่านได้ใช้การเชื่อมต่อเหล่านี้นั้นแสดงว่าท่านได้ตกลงยินยอมว่า เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง การรักษาความลับ นโยบาย ความเห็น ที่ได้แสดงออกไป บริการที่จัดให้ สินค้าที่ขายไปหรือการเชื่อมต่ออื่นที่ทำขึ้น โดยเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนั้น ท่านยังได้ยินยอมและตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรระบุถึงเนื้อหาที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นและติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบจัดทำระบบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับเข้าผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นั้นด้วยตนเอง เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

7. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มุ่งหวังให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่บรรลุนิติภาวะขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ทั้งนี้ให้ถือว่าวันที่ท่านได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเราแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยินยอมและอนุญาตของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

8. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเรา
8.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้ เช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือการตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆ ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญาละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล เนื้อหาสาระ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้” ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด เราก็ไม่สามารถรับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดสำหรับข้อมูลและส่วนประกอบนั้น
8.2 เรายังไม่รับรองหรือไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คำแถลง เนื้อหา หรือสาระเหล่านี้ เราไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นให้หมายความรวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
8.3 เราขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึง หรือบัญญัติไว้ นอกจากนั้น เราไม่รับรอง รับประกัน หรือ แสดงเจตนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ หรือว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อมูลที่มีอันตรายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคอื่นนอกจากนี้เราไม่รับรอง รับประกัน หรือแสดงเจตนาใดๆที่ว่าการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความผิดพลาดเราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่าเราหรือตัวแทนจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าชดเชยความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้คำสั่งที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น หรือ
ความผิดพลาดหรือการดำเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขัดขวาง ความเสียหายความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือ
ความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรือระบบ หรือการนำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความเสียหายทางเทคนิคอื่น ที่ถึงแม้ว่าเรา หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ หรือมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้น
8.4 ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการใช้งานไม่มีผลบังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ดังนี้แล้ว การไม่มีผลบังคับหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่ยังมีผลบังคับได้อยู่ ทั้งนี้ให้ตีความและบังคับใช้เสมือนว่าข้อกำหนดหรือบทบัญญัติที่ไม่มีผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่มีอยู่ก่อน นอกจากนี้ การที่เราไม่บอกกล่าวหรือบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อข้อกำหนด หรือบทบัญญัติใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนด บทบัญญัติหรือสิทธิใดๆ ที่เรามีอยู่

9. การไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย
ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการ คำสั่ง และกฎเกี่ยวกับการใช้ของท่านในการบริการของเราและการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า
9.1 ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล จดหมายลูกโซ่หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ใน ลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิด ความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือศาสนาของผู้อื่นหรือกระทบความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือทำการโดยประการอื่นใดในลักษณะดังกล่าว
9.2 ท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ข้อความ ส่งอีเมล หรือส่งโดยประการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบ เพื่อขัดขวางทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ทแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ
9.3 ท่านจะไม่สะสมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น
9.4 ท่านจะไม่แทรกแซงหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อบริการ หรือเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ หรือขัดขืนต่อข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือ กฎใดๆของเครือข่ายที่ต่อไปยังบริการ
9.5ท่านจะไม่นำซอฟต์แวร์ของ เราไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือ โอนถ่ายให้บุคคลที่สาม จำหน่าย จ่าย แจก ให้เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม

10. การยกเลิก
โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา เมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่านโดยให้มีผลในทันที เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

11. การยินยอมให้เผยแพร่
ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ข้อความลงในไซต์นี้ ไม่ว่าโดยลักษณะใด จะได้รับการปฏิบัติดังเช่น สิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างใหม่ การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การประกาศ การพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาดต่อผลิตภัณฑ์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ส่งให้แก่เราจะได้รับการดูแลตามนโยบายความลับของเราไม่ต้องรับผิดชอบในการตอบข้อความที่โพสต์ไว้ในไซต์นี้

12. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เราหรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ เราตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ หรือเราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน


13. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของท่าน ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เรา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา

14. นโยบายด้านความปลอดภัย
เราเข้าใจว่าความปลอดภัยในการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรารับประกันว่า ได้มีการระมัดระวังและตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมภายในไว้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของเราทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ เราซึ่ง เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซด์ของเราโดยเคร่งครัด
14.1 นโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
เรารับรู้ว่าข้อมูลที่เป็นความลับของท่านมีความสำคัญต่อท่านและต่อบุคคลผู้ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง เราได้มีการระบุถึงนโยบายด้านความปลอดภัย โดยละเอียดและเราขอแนะนำท่านให้อ่านโดยละเอียดทั้งหมด นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ และจะมีผลทันทีเมื่อประกาศใช้จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจดูการเปลี่ยนแปลงที่มีการประกาศไว้นโยบายนี้ระบุถึงข้อมูลที่เราเก็บ วิธีการใช้ วิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และวิธีที่เราปกป้องและเก็บรักษาเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลนั้นๆ โดยหลักก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของท่าน ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ เรา ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
14.2 ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน ท่านต้อง- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีในแบบฟอร์มลงทะเบียน- รักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
- ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเราแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานเหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านโดยเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่านในทางที่ผิด เมื่อมีบุคคลอื่นนำสิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านไปใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ นอกจากนี้ การใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านซึ่งบริษัทมอบให้ท่าน ถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย
14.3 ท่านตกลงและยอมรับว่า เรามีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือ การใช้บริการและย้ายและลบเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง ในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหากเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา
14.4 ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัด ในการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติและ ทางการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงท่าน กดลิงค์ "ยกเลิกข่าวสาร"จากท้ายจดหมายข่าว ที่ทางเราได้จัดส่งไปยังท่าน
14.5 ท่านยินยอมให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้นั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือเพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า หรือเพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่และบริการต่างๆ ของทางเราที่ท่านอาจมีความสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
14.6 การสำรวจและทำแบบสอบถาม
- เราอาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน
14.7 การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม
นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคลที่สามอย่างไรก็ตาม ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูลในเรื่องชื่อ หมายเลขประจำตัวรายละเอียดในการติดต่อ และมูลค่าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อนั้น นักธุรกิจเราผู้สปอนเซอร์ รวมถึงนักธุรกิจเราคนปัจจุบันที่ให้บริการแก่ท่านจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่จำเป็น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนของเราหรือผู้รับเหมาทำงาน เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่ ตัวแทนและผู้รับเหมาเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับเราเท่านั้น

15. คุ้กกี้บนเว็บไซต์
คุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ อาจจะใช้ในการบ่งชี้ว่า ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวท่านจริงๆ เว็บไซต์ จะใช้คุ้กกี้ในสองกรณีคือ เพื่อการระบุตัวบุคคลและการรับรอง กล่าวคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ของท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นใคร โดยคุ้กกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย
หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อกับทางเราสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์

17. การบอกกล่าว
17.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก: (ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็ก&